Organisation

Krigshjärtakampanjen är en kampanj som primärt drivs genom ideella engagemang. Nedan presenteras hur kampanjen förvaltas rent organisatoriskt och vem som är ansvarig för vad.

Föreningen Krigshjärtan

Föreningen som förvaltar kampanjen och kampanjmaterialet heter Krigshjärtan och är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Föreningen har sitt huvudsäte i Göteborg och är ansluten till Sverok. Vill man bli medlem i föreningen kan man med fördel ansöka om medlemskap här. Vidare information om föreningen finns under fliken Föreningen på hemsidan och en översiktlig bild av dess olika delar och hur de förhåller sig till varandra kan ses i figuren nedan.

Föreningen leds av en styrelse. Styrelsens nuvarande konstellation och protokoll från styrelsens möten kan du läsa här. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, vilket alla föreningens medlemmar kallas till en gång om året. Årsmötet beslutar även om verksamhetsplan och budget för föreningens kommande verksamhetsår. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för kampanjens förvaltning under året. Styrelsen har möte ungefär en gång i månaden och sköter exempelvis föreningens ekonomi, hemsida, närvaro på sociala medier, ser till att policies följs och tillsätter föreningens fiktionsgrupp. Lättaste sättet att nå styrelsen i dess helhet är att maila till föreningen på info@krigshjarta.com.

Organisationsdiagram KHN

Fiktionsgruppen

Föreningens fiktionsgrupp har den huvudsakliga uppgiften att förvalta och levandegöra kampanjens fiktion. Fiktionsgruppen väljs av föreningens styrelse och uttalar sig officiellt om den nu gällande fiktionen. Fiktionsgruppen utför även i samråd med styrelsen fiktionsändringar på det officiella fiktionsmaterialet och förvaltar deltagarmaterial och konceptbilder. Fiktionsgruppen tar därtill emot frågor och idéer rörande kampanjens officiella fiktionsändringar, om du har ett nytt intressant koncept som du gärna vill testa eller om du vill arrangera ett lajv med ett ännu inte utforskat fiktionsområde. Tänk dock på att varje arrangörsgrupp har rätt att neka koncept inom ramen för det egna arrangemanget. Dessa är för det mesta, men inte alltid, överens med gällande officiell fiktion.

Arrangörer

Det finns två olika sätt att arrangera lajv i Krigshjärtakampanjen. Antingen arrangerar man lajv i föreningens regi eller så gör man det utanför föreningens regi. Detta utgör även skillnaden på officiella och inofficiella lajv i krigshjärtakampanjen. Det är alltid arrangörerna som man ska ta kontakt med om du har frågor som handlar om ett specifikt lajv. Det är även dessa som har sista ordet på vad som gäller för exempelvis scenario, fiktion och vilka som har rätt att komma på arrangemanget.

Arrangera i föreningens regi

Vill man arrangera lajv i föreningens regi så fyller man i denna blankett och skickar till styrelsen på info@krigshjarta.com. Styrelsen tittar därefter på ansökan på nästkommande styrelsemöte. Om allt ser bra ut (exempelvis om det inte krockar med något annat officiellt Krigshjärtalajv, har stora brister i budgeten, bryter mot våra policies eller liknande) så godkänns i regel ansökan. Därefter får arrangörerna en officiellt siffra (ex.vis Krigshjärta 3.2) och läggs upp på hemsidan under kommande lajv. Arrangerar du lajv inom föreningen finns det möjlighet att få tips och råd från föreningen vad gäller ekonomi, inventarier och marknadsföring. Vi kommer även vilja att du följer vår etablerade kampanjvärld och våra policies. Dock är det alltid upp till dig att välja vilka delar av kampanjvärlden du vill inkludera och vilka koncept som ska vara välkomna på ditt lajv.

Arrangera utanför föreningens regi

Arrangerar du lajv utanför föreningens regi har föreningen endast begränsade möjligheter till att hjälpa dig vad gäller ekonomi, inventarier och marknadsföring. Eftersom vi gärna ser att så många lajv som möjligt arrangeras i kampanjen så försöker vi dock hjälpa till i den mån vi kan. Vill du att lajvet ska få en officiell siffra (ex.vis Krigshjärta 3.2) och därmed arrangeras med föreningens goda minne vill vi att du följer vår etablerade kampanjvärld och våra policies. Vill du göra ett helt inofficiellt lajv utan siffra och helt fristående från föreningen kan du naturligtvis även göra detta. Skulle dessa kraftigt bryta mot föreningens policies eller avvika kraftigt från föreningens fiktion kan föreningen officiellt dementera dess samröre med arrangemanget.

Arrangemang (lajven)

De lajv som arrangeras i föreningens regi delas upp i storlajv och minilajv.

Storlajv

Storlajv indikeras av romerska siffror (Ex. Krigshjärta VIII) och utgör, som namnet antyder, ett större lajv i kampanjen. Vi strävar efter att storlajven ska innefatta minst 200 deltagare. Storlajven arrangeras med några års mellanrum och arrangörsgrupper ansöker ofta i mycket god tid (1-2 år) i förväg om detta till styrelsen. Eftersom dessa arrangemang ofta är logistiskt krävande och har stor påverkan på föreningen kräver vi lite extra av såväl arrangörsgrupper som deltagare. Under storlajven håller vi även lite extra hårt på att våra policies och den officiella fiktionen ska följas. Storlajven är nästan alltid i någon form av krigsmiljö och fältslag mellan två grupperingar är ett vanligt förekommande tema.

Minilajv

Kampanjens minilajv indikeras av arabiska siffror där den första alltid utgör det senaste storlajvet. Den andra siffran anger antalet minilajv som arrangerats med föreningens goda minne sedan det senaste storlajvet (ex. Krigshjärta 7.4, där 7:an står för det senaste storlajvet och 4:an står för att det är det fjärde lajvet som arrangeras sedan Krigshjärta VII). Minilajv i föreningen har bestått av allt från drygt 20 till runt 130 deltagare och är ett utmärkt sätt att prova mindre och mer fiktionsnära scenarion, ett nytt koncept som man spånat på eller kanske utforska och fördjupa sig i en existerande grupp som man tidigare bara haft ytlig information om. Ett minilajv är ett utmärkt sätt att prova på att arrangera sitt första lajv i kampanjen och man kan ofta få mycket stöd och råd från såväl tidigare arrangörer som engagerade deltagare.

Deltagarengagemang

Föreningen Krigshjärtan drivs och präglas av en stark deltagarkultur, och vi har mycket att tacka detta för att såväl förening som fiktion blomstrat så mycket genom åren. Har man någon idé om en ändring i kampanjen får man mer än gärna dra igång det, lyfta det i sociala medier eller maila det till fiktionsgrupp eller styrelse för att få det officiellt förankrat.

Tänk på att även om vi har många engagerade deltagare som varit med länge i kampanjen så är det fiktionsgruppen, styrelsen och arrangörerna som har det sista ordet på vad som officiellt gäller rörande respektive ansvarsområden. Vill man vara säker på att något är officiellt förankrat så bör man i huvudsak höra av sig till dessa.

Vem ska jag fråga om vad?

  • Frågor om föreningens löpande verksamhet ställs i huvudsak till styrelsen.
  • Frågor om fiktionsmaterial i allmänhet ställs till fiktionsgruppen. Även styrelsen kan i undantagsfall uttala sig om fiktionsmaterialet.
  • Frågor om särskilda arrangemang och vad som gäller på dessa, såväl vad gäller fiktion som annat, ställs till arrangemangets arrangörsgrupp.

Ett svar på ”Organisation”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *