Skaegi

Allmän info om landet med historia

Visuellt och även kulturellt hämtar skaegi mycket av sin inspiration från vikingar.

Religion och trosuppfattningar

Även om vidskeplighet och tro på det övernaturliga är ett vanligt hos de flesta Skaegi riktas inte deras tro och riter mot några specifika gudomar utan folket och framförallt ättens egna förfäder. Döden för en Skaegi är inte sett som ett slut utan en resa till Dimhall där förfäderna bor. Där råder fred och goda relationer mellan ätterna och svält och sjukdomar är ett minne blott. Den som har levt sitt liv på ett hedersamt sätt och framförallt fått en hedersam död kommer få en hedersplats vid ättens bord och tala för dem på råd. Förfäderna ses som ständigt närvarande som ser dömer och hjälper sina ättlingar från Dimhalls salar. De flesta riter som Skaegi utför riktar sig därför till förfäderna och då oftast i igenom blot, bloten är sedd som en gåva till förfäderna som i sin tur förväntas hjälpa de på jorden med allt från god skörd, jaktlycka eller seger i strid. För att få kontakt med gudarna krävs något som kan färdas till andra sidan, helst genom rök då den ses som en bro mellan båda världarna samt musik eller sång för att påkalla förfädernas uppmärksamhet. Bloten ska även kunna kopplas till det man önskar hjälp med såsom säd eller bröd för god skörd, horn läder eller kött för jaktlycka eller vapen eller rent av människoliv för stridslycka.

Dräktskick

Inspiration till dräktskick kan tas från vendeltid och hela vägen fram till vikingatidens slut. Historisk inspiration kan hämtas från sökord som vikingar, saxare och rusvikingar samt krigshjärtas egna bilder på exempelvis den officiella hemsidan eller deviantart.com.

Plagg som gärna får förekomma är pösbyxor, hedebybyxor, benlindor, kaftaner och skjortlar, hängselklänningar och dylikt.

Smycken får gärna förekomma i stort antal kopplat till perioden, vargkors, torshammare, spännbuckor, pärlor och ringar och halsband med mera kan ses som ett utmärkt sätt att lyfta fram din rolls utseende.

När det kommer till rustning är rundsköld i olika storlekar (både välvda och ovälvda) centrala men inte krav. Även hjälmar med näskydd (spangenhjälmar) eller vikingahjälmar med mask ses som viktiga (med anledning av off säkerhet rekommenderar vi bärande av hjälm starkt). Rustning bör vara av läder, tjockt tyg eller ringbrynja. Ett fåtal (Sydskaegi primärt) är välkomna att använda lamellpansar eller harnesk inspirerade av visbyharnesk, dessa bör dock inte använda sköldar vilket kommer förklaras under rubriken militär struktur. Arm och benskydd får gärna förekomma i lättare format.

Traditionella Skaegiska vapen är enhandssvärd, större knivar, spjut för en och två händer samt yxor för en och två händer. Avståndsvapen är sällsynt och för krigare begränsade till olika former av kastvapen. Pilbåge förekommer i mindre antal i Skaegiska härar men bärs då av de som inte är av krigares stånd utan jägare, bönder och trälar då bågen ses som ett verktyg i den Skaegiska kulturen.

Samhällets normer

Det Skaegiska samhället omhuldar heder, ätt och rikedomar i olika former högt. Heder är inom den Skaegiska kulturen något flytande och exakt vad den innebär är upp till varje ätt att definiera, vilket gjort att vissa ätter blivit kända för vissa egenskaper och attribut. Allmänt vedertaget är dock ärlighet, plikttrogenhet, styrka i sinne likväl som kropp, visdom, generositet och hänsyn till allt levande är att se som hedersamt. Heder är heller inte kopplat till vilken plats du har i samhället utan hur du för dig i den roll du har i samhället. Det kan göra att en träl, när det kommer till vissa frågor kan anses som högre än en av krigarklass grundat på hur den levt sitt liv tidigare. De som anses vara mest hedervärda brukar kallas hjältar och åtnjuter generellt stor respekt, de som är ättlingar till en hjälte brukar därför ses som extra hedervärda även om de själva inte bidragit till så mycket för att ge den bilden av sig själv.

Ätten är släkt och blodsband, även på långt håll. Förfädernas handlingar och kontakter är det som anses skapat ätten och den bör hedras och beskyddas i alla lägen. Detta har gett upphov till klaner inom Skaegi som antingen upprätthåller vänskap eller konflikter under många generationer. Det har också hindrat framväxten av en centraliserad makt i de Skaegiska länderna då ingen ätt vill underkasta sig en annan ätts vilja.

Rikedomar ses som fint men är intimt förknippat med heder och ätt då rikedomen värderas i hur den skapats och hur den används. Rikedom från exempelvis tjuv och rackarspel kan ses som ren vanära för ätten, lika så kan att vägra dela sin rikedom med ätt, trälar eller andra behövande ses som en direkt skymf mot de som förvägras ta del av tillgångarna. En generös Skaegi ska dela med den som är behövande och se till att de runt sig har vad de behöver och inte se andra lida medan de själva vältrar sig i rikedomar.

Maktstrukturer

Skaegi är en resande folk med mycket decentraliserad maktstruktur där varje ätt i det vardagliga livet tar beslut för egen räkning. Inom ätterna förekommer olika stånd som definierar vilka roller de olika personerna i sin ätt förväntas ha, dessa är: krigare, lärda hantverkare exempelvis smeder, skomakare och dylikt, bönder och fiskare samt trälar. Den sistnämnda är sedda som ättens ägodelar och därför sällan av samma blod som ätten själv, men det är inte ovanligt att en hedersam och idog träl tas upp i ätten som fri efter en tid. Dessa stånd har ingen uttalad hierarki utan hierarkin bestäms utefter ansvarsområden, krigarna kan exempelvis inte bestämma hur skörden ska tas in och trälarna bestämmer inte saker utanför det egna godset.

I de fall där det krävs beslut om sådan som kommer beröra flera ätter så som större resor, fredsförhandlingar eller rättegångar mellan ätter brukar lösas via råd där flera ätter samlas för att diskutera vad som blir bäst för alla. Historiskt sett brukar dessa skapa mer konflikt än de hindrar eftersom någon ätt ofta känner sig orättvist behandlad av de övriga. Vid dessa råd utnämns en ”äldste” som genom sin heder och visdom kan se till att rådet håller sig till sak och medla när det behövs. Varje ätt förväntas också ha minst en egen representant som de valt för att föra deras talan för att undvika att tumult utbryter när alla försöker tala samtidigt. Dessa råd är också fredad mark där inget blod får spillas, detta är så nära en lag det finns inom den Skaegiska kulturen.

Militär struktur

Relationer med andra folk

Namnkultur

Skaegi har en fornnordisk namnkultur.

 

 

Böcker

Skaegiboken 2024-07-17 

Koncept

Väring (.pdf)

Övrigt

Skaegiska sånger

Bilder på skaegi i KHs galleri

Skaegis Facebookgrupp

 

Lämna ett svar